Tương tự nhiều chủ đề liên quan đến đời sống xã hội, lĩnh vực thầm kín cũng tồn tại không ít ngộ nhận. 1. Thời gian sex càng lâu, chất lượng càng hoàn hảo Ngộ nhận chắc chắn bắt nguồn…