Có ai muốn bị bệnh để cô lang y này chữa cho không